City Hub

U ŽEPČU POČINJE SA RADOM RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Danas  05.06.2020 god. povodom „Svjetskog dana zaštite okoliša“  zvanično sa radom započinje RECIKLAŽNO DVORIŠTE u Žepču.

Reciklažno dvorište ili mjesto za sakupljanje posebnih kategorija otpada  je nadzirani  ograđeni prostor namijenjen odvojenom sakupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih kategorija otpada. Reciklažna dvorišta imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu upravljanja otpadom, jer služe kao poveznica kojom jedinice lokalne samouprave osiguravaju vezu između građana, ovlaštenih sakupljača i ovlaštenih obrađivača posebnih vrsta otpada.

Reciklažno dvorište je uspostavljeno u okviru projekta "Uvođenje sustava upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini".

Projekt je financiran od strane Njemačke vlade a implementiran putem njemačke organizacije GIZ, REZ agencije iz Zenice i poduzeća Alba iz  Zenice, te uz učešće Općine Žepče i JP „Komunalno“ d.o.o. Žepče.

Cilj projekta je unapređenje odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada u pet jedinica lokalne samouprave u ZDK i SBK kantonu (Zenica, Žepče, Tešanj, Travnik i Busovača).

U okviru projekta za Žepče je isporučeno  ekološko spremište i 20 kontejnera  za otpad, različitih tipova i za različite vrste otpada.

Ovime će građani Općine Žepče dobiti mogućnost propisnog odlaganja posebnih kategorija otpada kao što su:

  • ambalažni otpadi (papir, staklo, plastika, drvo, metal, višeslojni materijali)
  • električni i elektronski otpad (bijela tehnika, računari,  sitni kućanski aparati...)
  • automobilske gume (do 16“)
  • medicinski otpad iz domaćinstva (tablete i sirupi)
  • mašinska  i jestiva ulja
  • akumulatori i baterije
  • kabasti otpad (namještaj, tepisi)

Napomena: Građevinski otpad (cigla, crijep, malter, beton, keramičke pločice, regips, staklena vuna, ravno staklo,  sanitarije,  stolarija...) se ne primaju. Također se ne prima bio otpad (granje, lišće, trava i sl.)

Prijem  posebnih vrsta otpada je organiziran na Pretovarnoj stanici u Žepču ( Žepačka polja-kod prečistača otpadnih voda), svakim radnim danom u vremenu od 9,00 do 15,00 sati. Opširnije upute vezane za odlaganje posebnih kategorija otpada uskoro će biti objavljene putem lokalnih medija i na ovoj web stranici.

U okviru ovoga projekta osigurano je preuzimanje i propisno zbrinjavanje prikupljenog otpada a planirane su i promidžbeno-edukativne aktivnosti, kako bi se širi krug korisnika upoznao sa značajem i načinom zbrinjavanja posebnih kategorija otpada.

Svaki prijem i otprema otpada će biti evidentirani. Stoga je potrebno da prilikom predaje otpada korisnik pokaže osobnu kartu radi evidentiranja.

Napominjemo da je reciklažno dvorište predviđeno za prijem posebnih vrsta otpada iz domaćinstava te da se neće preuzimati otpad od pravnih subjekata.

Da bi projekt bio u potpunosti  implementiran potrebno je još uraditi natkrivanje reciklažnog dvorišta a što će bitu urađeno u sklopu natkrivanja pretovarne stanice.

Podsjećamo da smo prošle godine krenuli sa prikupljanjem i zbrinjavanjem krupnog (kabastog) otpada, šljake i pepela iz kotlovnica. Ovim projektom nastavljeno je kontinuirano poboljšanje usluga ovoga poduzeća na području prikupljanja i zbrinjavanja otpada.

Pozivamo sve građane Općine Žepče da koriste mogućnost ispravnog odlaganja posebnih vrsta otpada, da isti donesu u reciklažno dvorište i time doprinesu zaštiti zdravlja i čistoći okoliša.

Pravila ponašanja na reciklažnom dvorištu možete pogledati OVDJE.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privitci:
DatotekaOpisVeličina datoteke
Preuzmite ovu datoteku (Pravila ponasanja na RD.pdf)Pravila ponasanja na RD.pdf 93 kB
Preged posjeta