City Hub

JP "Komunalno" krenulo sa prikupljanjem posebnih kategorija otpada

Danas 07.02.2020. god. izvršena je isporuka opreme po prijektu "Uvođenje sustava upravljanja za tokove posebnih kategorija otpada u dva kantona u Bosni i Hercegovini".

Projekt je financiran od strane Njemačke vlade a implementiran putem njemačke organizacije GIZ, REZ agencije iz Zenice i poduzeća Alba iz  Zenice.

Cilj projekta je unapređenje odvojenog prikupljanja i zbrinjavanja posebnih kategorija otpada u pet jedinica lokalne samouprave u ZDK i SBK kantonu (Zenica, Žepče, Tešanj, Travnik i Busovača).

Radi se o isporuci mobilnog ekološkog spremišta i 20 posuda za otpad, različitih tipova i za različite vrste otpada.

Ovime će građani Općine Žepče dobiti mogućnost propisnog odlaganja posebnih kategorija otpada kao što su:

  • Otpadanja ulja,
  • Ambalažni otpad (papir i karton, pet ambalaža, staklene boce),
  • Otpadne baterije i akumulatori,
  • Otpadne automobilske gume (do 17“),
  • Električni i elektronički otpad,
  • Medicinski otpad.

Prijem  posebnih vrsta otpada će biti organiziran na Pretovarnoj stanici u Žepču ( Žepačka polja-kod prečistača otpadnih voda), svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 15,00 sati. Opširnije upute vezane za odlaganje posebnih kategorija otpada uskoro će biti objavljene putem lokalnih medija i na ovoj web stranici.

U okviru ovoga projekta osigurano je preuzimanje i propisno zbrinjavanje prikupljenog otpada a planirane su i promidžbeno-edukativne aktivnosti, kako bi se širi krug korisnika upoznao sa značajem i načinom zbrinjavanja posebnih kategorija otpada.

Podsjećamo da smo prošle godine krenuli sa prikupljanjem i zbrinjavanjem krupnog (kabastog) otpada, šljake i pepela iz kotlovnica. Ovim projektom nastavljeno je kontinuirano poboljšanje usluga ovoga poduzeća na području prikupljanja i zbrinjavanja otpada.

Preged posjeta