City Hub

Parking mjesta za invalide

Danas 23.08.2013. je završeno obilježavanje parking mjesta za invalidne osobe.Na svakom parkingu (izuzev parkinga koji nisu asfaltirani) obilježeno je nekoliko parking mjesta na kojima imaju pravo parkirati isključivo invalidi sa propisanom oznakom na vozilu i važećom iskaznicom.

Upozoravamo sve vozače da nije dopušteno parkirati na parking mjestima označenim za invalide ukoliko ne pripadaju toj kategoriji stanovništva i ukoliko nemaju za to propisane dokaze.Policijski djelatnici će kontrolirati vozila parkirana na tim mjestima i ukoliko utvrde da vozači ne pripadaju kategoriji invalida pisat će prekršajne prijave.

Također pozivamo invalide da svoja vozila parkiraju isključivo na parkinzima označenim sa znakom za invalide, te da su dužni platiti parkiranje na parking mjestima koja nisu označena znakom za invalidne osobe.Ukoliko odbiju platiti parking na mjestu koje nije označeno za parkiranje invalidnih osoba bit će protiv njih podnesene prekršajne prijave od strane komunalnog inspektora.

Preged posjeta